کولر گازی .

  • طراحي ظاهري زيبا
  • ارتعاش بسيار پايين و صداي بسيار كم ؛
  • مجهز به ريموت كنترل ؛
  • كاركرد در دو حالت تك و سه فاز