چيلر اسكرو فلودينگ .

  • كنترل ظرفيت بسيار هوشمند تر و حساسيت چيلر به كوچكترين تغيير در سيكل تبريد
  • كاركرد بدون لرزش و با صداي بسيار پايين
  • استفاده از مبردهاي R134a جهت حفظ محيط زيست
  • كنترل ظرفيت پيوسته 25%~100%