فن کوئل.

  • هوادهي متناسب با ظرفيت اسمي
  • خروجي هواي يكنواخت با سه دور سرعت فن
  • مصرف انرژي بسيار پايين
  • سطح صداي بسيار كم و متناسب با استانداردها