هواساز.

  • افقی، عمودی، Type L
  • عمومی، صنعتی و بهداشتی (جهت اتاقهای تمیز در کلاس بندی های مختلف)
  • خروجی هوای بالازن ، روبرو زن و پایین زن
  • طراحی رطوبت زن در انواع آب و بخار