چیلر جذبی .

  • كليه قطعات ساخت اروپاي غربي، ژاپن و كره جنوبي مي باشد
  • نگهداري و تعميرات آسان تر و کم هزينه تر
  • سيتم كنترل كه داراي كنترلر دماي آب سرد ورودي است باعث عملكرد مطمئن دستگاه